Falsk kristendom

ADVARSEL MOT FALSK KRISTENDOM

Der finnes to sekter som går fra dør til dør: Mormonerne og Jehovas Vitner. De påstår å være kristne religioner, men er det ikke. Det er selvsagt flere andre som faller i samme kategori, men vi skal ikke gå inn på dette her.

MORMONERNE LÆRER

– Gud var et menneske på en annen planet, og medlemmer av 'Jesu Kristi Kirke Av De Siste Dagers Hellige' kan bli guder i sine egne verdener. [1]
– Der finnes mange guder. [2]
– Treenigheten er tre ulike guder. [3]
– Adgang til himmelen gis ved Guds og mormonernes profet Joseph Smiths samtykke. [4]
– Gud har en kropp av kjøtt og ben. [5]
– Gud er gift og produserer åndebabyer ved å ha fysisk samkvem med sin guddommelige kone. [6]
– Jesus, Satan, og alle oss andre er åndelige brødre og søstre som ble født i en tidligere åndelig tilstand. [7]
– Gud hadde fysisk samkvem med Maria for å lage Jesu legeme. [8]
– Du må ofre av ditt eget blod for å få tilgivelse for noen synder. [9]
– Gode gjerninger er nødvendige for å få tilgivelse for synd. [10]

Vær forsiktig. Disse spesielle 'høyere' læresetninger vil sjelden bli nevnt. Derfor er det slik at du ikke vet hva de står for før du for lengst er blitt medlem. Vær herved advart.

JEHOVAS VITNER LÆRER

– Deres kirkelige organisasjon (Vakttårnet) er Guds profet. [11]
– Jesus kom tilbake til jorden usynlig i 1914. [12]
– Blodoverføring er synd. [13]
– Den Hellige Ånd er Guds upersonlige aktive kraft. [14]
– Bare de som er Jehovas Vitner vil bli frelst. [15]
– Jesus var en engel som ble menneske. [16]
– Jesus stod ikke fysisk opp fra de døde. [17]
– Der finnes ingen treenighet. [18]
– Gode gjerninger er nødvendige for å få tilgivelse for synd. [19]

Vær forsiktig. Jehovas Vitner vil gjerne starte en bibelstudiegruppe hjemme hos deg. Det de egentlig vil, er at du skal la deg verve til deres 'religion'.

Disse gruppene er ikke-kristne sekter fordi de fornekter bibelske sannheter omkring Jesus og frelsesverket. For det første sier mormonerne at Jesus er djevelens bror. [7] Jehovas Vitner lærer at Jesus var en engel som ble menneske. [16] Disse læresetningene er ikke bibelske.
For det andre sier begge disse sektene feilaktig at for å bli frelst må du samarbeide med Gud gjennom å gjøre gode gjerninger. Bibelen sier at frelsen er en Guds gave av nåde (gratis). [21] Bibelen fordømmer alle forsøk på å legge noe til Jesu fullbrakte forsoningsverk. [22] Galaterne 2:21 sier at om frelsen kommer ved gjerninger («For om rettferdighet kommer ved loven,…»), så døde Jesus forgjeves. Frelsen kommer ved Guds nåde gjennom troen alene, ikke ved våre gjerninger [21] som er urene. [29] DERFOR ER DET HELT KLART AT BEGGE SEKTER FORKYNNER ET FALSKT BUDSKAP OM FRELSEN !

BIBELEN LÆRER

– Der er bare én Gud; [23] Gud er ånd; [24] Jesu soningsoffer renser fra all synd; [25] Jesus er eneste vei til Gud; [26] alle som tar imot Jesus som Frelser vil bli frelst; [27] og Jesus er Gud kommet i kjød; [20] og stod fysisk opp igjen fra de døde. [28]

Dette er noe av det som den kristne kirke alltid har trodd og forkynt. Disse to sektene forvrenger derimot disse sannhetene og leder derved mange inn i evig dom og fortapelse. Hvordan? Fordi…

Bare Bibelens Jesus frelser, ikke Satans bror (mormonerne) eller en engel som ble menneske (Jehovas Vitner). Troen virker bare om du tror på en som er sann. Jesus er veien og sannheten og livet. (Joh. 14:6)

Mormonerne og Jehovas Vitner er gode mennesker som vi elsker, men de er forført. [30] De vet ikke at det sanne evangelium er Jesu død, begravelse og oppstandelse for vår synd og at vi mottar Hans tilgivelse bare gjennom tro (tro på den sanne Jesus). Satan har forblindet dem. [30] Jesus sa at om en blind leder en blind vil de begge falle i grøften. [31]

Dersom du vil være forsikret om at dine synder er tilgitt og at du har fred med Gud, da må du innse at du har syndet mot Gud, [32] og er atskilt fra Ham. [33] Be så Jesus komme inn i ditt liv, be Ham om å tilgi din synd og frelse deg. Det vil Han. [27] Han er Frelser og Herre og like nær deg som ditt hjertes kall. Les så din bibel og gå regelmessig i en menighet. Nå vet du hvilke menigheter du ikke skal gå i. Evigheten er en svært lang tid å ha feil.


DOKUMENTASJON FRA MORMONERNES SKRIFTER

[1] Mormon Doctrine by Bruce McConkie, s. 321. [2] Ibid., s. 163. [3] Ibid., s. 319. [4] Brigham Young, Journal of Discourses, Vol. 7, s.289. [5] Doctrine and Covenants 130:22. 6)McConkie, s. 516. [7] Ibid., s. 192;589. [8] Ibid., s.741-742; The Seer, s. 158. [9] Doctrines of Salvation by Joseph Smith, Vol. I s. 135. [10] Articles of Faith, s. 79.


DOKUMENTASJON FRA JEHOVAS VITNERS SKRIFTER

[11] The Watchtower, April 1, 1972, s.197, 200. [12] You Can Live Forever in Paradise on Earth, 1982, s. 147. [13] Reasoning from the Scriptures, s. 70-76. [14] Holy Spirit, 1976, s. 11. [15] Ibid., Feb. 15, 1979, s. 30. [16] Aid to Bible Understanding, s. 1152; New Heavens and New Earth, s. 30. [17] You Can Live Forever…s. 143, 144, 172. [18] Let God be True, s. 101. [19] Studies in the Scriptures, Vol. I s. 150,152.


DOKUMENTASJON FRA BIBELEN (GUD)

[20] Joh. 1:1,14, 8:58, 10:30; Kol. 2:9. [21] Rom. 6:23;3:28;4:5. Efe. 2:8-9. [22] Gal. 3:1-2;5:1-4. [23] Jesaja 43:10; 44:6, 8. [24] Joh. 4:24. [25] 1 Joh. 1:7,2:2. [26] Joh. 14:6. [27] Joh. 1:12; Rom. 10:9-10. [28] Luk. 24:39; Joh. 2:19-21. [29] Jesaja 64:6 [30] 2 Kor. 4:3-4. [31] Luk. 6:39. [32] Rom. 3:23, 5:12. [33] Jesaja 59:2.

Legg igjen en kommentar

Pinsemenigheten i Kopervik