Tro og lære

DET INSPIRERTE GUDS ORD

– Bibelen er Guds inspirerte ord, produktet av hellige menn som talte og skrev drevet av Den Hellige Ånd. (2Tim. 3:16; 1Tess. 2:13; 2Pet. 1:21) Den nye pakt, som beskrevet i det nye testamentet, ser vi på som vår ubestridte retningsgiver i saker som angår liv og lære.

DEN ENE SANNE GUD

– Vår gud er én, men manifestert i tre personer – Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, som er likeverdige. (Fil. 2:6)
Gud Faderen er større enn alle; Ordets (logos) sender og bærer. (Joh. 14:28; Joh. 16:28; Joh. 1:14)
Sønnen er Ordet kommet i kjød, den enbårne, og har eksistert hos Faderen fra begynnelsen. (Joh. 1:1; Joh. 1:18; Joh. 1:14)
Den Hellige Ånd går ut fra både Faderen og Sønnen og er evig. (Joh. 15:26)

MENNESKETS FALL OG GJENLØSNING

– Mennesket er et skapt vesen, gjort i Guds bilde, men gjennom Adams opprør og fall, kom synd inn i verden. (Rom. 5:12) "…alle har syndet og står uten ære for Gud." (Rom. 3:23) "Som det står skrevet, der er ingen rettferdig, nei ingen." (Rom. 3:10) Jesus Kristus, Guds Sønn, kom for å gjøre til intet djevelens gjerninger og Han gav sitt liv og utgjøt sitt blod for å gjenløse og gjenopprette mennesket tilbake til Gud. (1Joh. 3:8) Frelsen er Guds gave til mennesket, adskilt fra gjerninger og fra loven, og gjort gjeldende ved nåde gjennom tro på Jesus Kristus, hvis gjerninger er akseptert av Gud. (Ef. 2:8)

DET EVIGE LIV OG DEN NYE FØDSEL

– Menneskets første steg mot frelse er gudgitt anger som resulterer i omvendelse. (2Kor. 7:10) Den nye fødsel er nødvendig for alle mennesker. (Joh. 3:3-5) Når den oppleves produseres evig liv. (1Joh. 5:12)

HELBREDELSE OG GJENOPPRETTELSE

– Evangeliet er Guds kraft til frelse og gjenopprettelse for hele mennesket – ånd, sjel og legeme. (Jes. 53:4,5; Matt. 8:17) Det er tilveiebragt i Jesu forsoningsverk, og er tilgjengelig for alle mennesker i dag. (Mark. 16:18; Jak. 5:14,15; 1Pet. 2:24)

DÅPEN I VANN

– Dåp i vann ved full neddykkelse er en direkte befaling fra vår Herre, og er bare for troende. (Matt. 28:19) Handlingen er et symbol på den kristne identifisering med Kristus i hans død, begravelse og oppstandelse til et nytt liv. (Rom. 6:4; Kol. 2:12; Apg. 8:36-39)

Følgende bekjennelse benyttes ved dåpen:
"På din bekjennelse av tro på Herren Jesus Kristus, Guds Sønn, og på Hans befaling, døper jeg deg i Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn."

DÅPEN I DEN HELLIGE ÅND

– Dåpen i Den Hellige Ånd og ild (Matt. 3:11) er en gave fra Gud ved Jesu løfte til alle troende i denne tidsalder (Joh. 14:16,17; Apg. 1:8) og mottas etter den nye fødsel. Denne opplevelsen henger klart sammen med det første tegn, som er tungetale etter som Den Hellige Ånd selv gir ytring. (Apg. 2:38,39; Apg. 19:1-7; Apg. 2:4)

HELLIGGJØRELSE

– Bibelen lærer at uten helliggjørelse kan ingen se Herren. (Heb. 12:14) Vi tror på læren om helliggjørelse som et klart, men progressivt nådesverk, (1Tess. 5:23,24) som starter ved den nye fødsel og fortsetter inntil frelsen ved Jesu gjenkomst. (2Pet. 3:18; Fil. 3:12-14; 1Kor. 1:30)

OPPSTANDELSEN AV DE RETTFERDIGE OG HERRENS GJENKOMST

– Englene sa til Jesu disipler: "…denne samme Jesus, som tas opp fra dere til himmelen, skal komme tilbake på samme måte som dere har sett Ham dra bort." (Apg. 1:11) Hans gjenkomst er nært forestående. Når Han kommer: "…de døde i Kristus skal oppstå først: Så skal vi som lever bli tatt opp sammen i skyen for å møte Herren…". (1Tess. 4:16,17)

TUSENÅRSRIKET

– Etter Jesu andre komme (i skyen), bortrykkelsen og Lammets bryllup, følger Jesu tredje komme på Oljeberget i Jerusalem når Han har med seg sine hellige som skal herske sammen med Ham i tusen år på jorden. (Sak.14:5; Matt. 24:27,30; Åp. 1:7; 19:11-14; 20:1-6) Dette tusenårige riket bringer jødenes frelse (Esek. 37:21,22; Sef. 3:19,20; Rom. 11:26,27) og etableringen av universell fred. ( Jes. 11:6-9; Sal. 72:3-8; Mika 4:3,4)

HELVETE OG EVIG FORTAPELSE

– Den som fysisk dør i sine synder uten å ta i mot Kristus er håpløst og evig fortapt i Ildsjøen, og har derfor ingen mulighet til å høre evangeliet eller omvende seg. Ildsjøen er bokstavelig. Begrepet "evig", som brukes for å beskrive varigheten av straffen for de fordømte i Ildsjøen, innebærer samme tanke og mening av endeløs eksistens brukt til å beskrive varigheten av gleden og fryden for de hellige i Guds nærvær. (Heb. 9:27; Åp. 19:20)

GUDS UTVALGTE FOLK OG ISRAEL

– Jødene er Guds evige utvalgte folk som Han dannet seg gjennom Abrahams ætt. (1Mos. 12:1-3;15:5;17:4-8,21) Selv om det jødiske folk forkastet Jesus Kristus som Messias har ikke Gud forkastet sitt eiendomsfolk. (Mark. 8:31; Rom. 11:1,2; 9:4,5) Israel skal bli frelst på én dag ifølge Skriften. (Sak. 3:9) Landet Israel har Gud gitt til Abrahams ætt til en evig eiendom. (1Mos. 17:8) Vi velsigner Israel og ber om fred i Jerusalem. (1Mos 12:3; Sal. 122:6)

LAUSANNEPAKTEN

– Menigheten gir sin tilslutning til Lausannepakten ( http://www.lausanne.org ) som i 1974 ble inngått mellom 2300 kristne fra alle grener av den kristne kirke. Denne pakten har i mer enn 30 år utfordret menigheter og kristne organisasjoner til å be, planlegge og arbeide sammen for at Jesu misjonsoppdrag snarest mulig kan fullføres.

Karmøy, 01.01.01

Legg igjen en kommentar

Pinsemenigheten i Kopervik